РЕГЛАМЕНТ

за организиране и провеждане на образователния конкурс на Samsung Solve for Tomorrow за ученици от средна степен на училищното образование през учебната 2022-2023 година

 

С регистрацията си за участие вие се съгласявате с настоящия Регламент за организиране и провеждане на образователния конкурс на Samsung Solve for Tomorrow („Конкурсът“).

Конкурсът се организира и провежда от Самсунг Електроникс Румъния С.Р.Л, клон България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 115М, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, ЕИК 201200956 (“Организаторът” или „Samsung“) в сътрудничество с фондация „Образование 5.0“ („Образование 5.0“) и в партньорство с българската ИТ компания „Инфино“ АД („Инфино“).

 

 1. Общи положения

1.1. Solve for Tomorrow е образователен конкурс за ученици от 10. до 12. клас за оригинални и осъществими иновативни решения на дефиниран от тях проблем.

1.2. Конкурсът се съпътства от менторска програма, чиято цел е да подпомогне избраните полуфиналисти при разработване на техните прототипи.

1.3. В рамките на Конкурса се организира и състезание за учители за разработване на образователни ресурси с добавена реалност (augmented reality – AR), използвайки инструмента Smart CreatAR и мобилното приложение Smart Classroom AR.

1.4. Конкурсът Solve for Tomorrow се провежда в контекста на глобалната едноименна програма на Samsung.

1.5. Целите на Конкурса са:

 • Да развие интереса и уменията на учениците в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)
 • Да мотивира учениците да създават иновации, като прилагат дизайн мислене
 • Да насърчи креативността, иновативното мислене и екипната работа
 • Да даде възможност за творческа и личностна изява на ученици в гимназиален етап
 • Да мотивира учителите за работа с ученици с изявени способности и прилагане на иновативни методи на обучение за повишаване качеството на образователния процес в училищата
 • Да насърчи учителите да използват съвременни технологии като добавена реалност (AR) в учебния процес
 • Да спомогне за развитие на сътрудничеството между образованието и бизнеса.

 

 1. Категории на Конкурса

2.1. Учениците се състезават с идеите си за решение на идентифициран проблем в следните три категории:

 • „Околна среда и климат“
 • „Безопасност и здравеопазване“
 • „Социално равенство“

2.2. Учителите се състезават със създадено от тях упражнение/я в категория „Добавена реалност“.

 

 1. Организиране и провеждане

3.1. Конкурсът и менторската програма се организират и осъществяват с финансовата подкрепа на Samsung.

3.2. В рамките на инициативата се провеждат безплатни обучения за учители за преподаване чрез дизайн мислене и STEM подходи, както и за създаване на образователни ресурси с добавена реалност. Целта на обученията е да подпомогне учителите при подготовката за участие в Конкурса. Обученията са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

3.3. В рамките на инициативата през месец октомври 2022 г. се провеждат две онлайн обучения за ученици за прилагане на дизайн мислене при идентифициране на проблеми и разработване на решения за тях.

3.4. График на обученията по т. 3.2. и т. 3.3. се публикува до 10.10.2022 г. на уебсайта на „Образование 5.0“ – https://edu5.0.bg.

 

 1. Допустимост

4.1. Учениците, имащи право да участват в Конкурса, са от 10. до 12. клас и се обучават в средни училища, профилирани или професионални гимназии, независимо от формата на тяхното финансиране.

4.1. Учителите, имащи право да участват в Конкурса, са граждани на Република България или законно пребиваващи на територията на страната, които работят в институция в системата на предучилищното и училищното образование, независимо от нейния вид и форма на финансиране. Всеки учител може да участва като ръководител на екип от ученици и индивидуално в категорията по т. 2.2.

4.3. Служители на Организатора, Образование 5.0 и Инфино, съответно техни филиали, дъщерни дружества, рекламни агенции, търговци на дребно, дистрибутори и доставчици и най-близките членове на семейството (съпрузи, родители, деца, и братя и сестри и техните съпрузи, независимо къде пребивават) и лица, живеещи в едно и също домакинство с което и да е от горепосочените лица, независимо дали са свързани или не, нямат право да участват или да спечелят награда.

 

 1. Форма на участие

5.1. Учениците сформират отбори до четирима души, като задължително условие е един от членовете на отбора да е  ръководител – учител. От едно училище или друга институция от системата на училищното образование могат да участват неограничен брой отбори.  Допуска се участниците в отбора да бъдат и от различни училища, като при регистрацията се посочва училището на ръководителя учител.

 

 

 1. Обект на Конкурса

6.1. Учениците участват с идея за иновативен продукт или услуга по дефиниран от тях проблем в рамките на категориите по т. 2.1. Всеки отбор има право да участва само с една идея.

6.2. Индивидуалното участие на учителите е с разработени от тях упражнения с добавена реалност в категорията по т. 2.2. Няма ограничение за броя на упражненията, с които може да участва един учител.

6.3. Учителите, участващи в индивидуалната категория, се съгласяват техните упражнения да бъдат публикувани в мобилното приложение Smart Classroom AR по преценка на Организатора.

6.4. Допуска се идеи, разработени в рамките на Конкурса, да се използват след неговото приключване за участие в други инициативи или конкурси.

 

 1. Награди

7.1. Организаторът осигурява предметни награди за победителите от учениците и учителите:

– 1-во място – смартфони Samsung

– 2-ро място – таблети Samsung

– 3-то място – безжични слушалки Samsung

 

 1. Етапи на Конкурса

8.1. Първи етап – регистрация за участие в Конкурса

8.1.1. Регистрацията за участие в Конкурса става чрез подаване на заявка единствено във формата на сайта https://www.solvefortomorrow.bg.

8.1.2. Заявката се попълва от учителя – в качеството му на ръководител на отбор или като индивидуален участник, като включва следната информация: име и фамилия на учителя, имейл, телефон, училище, населено място, категория. За участие в някоя категориите по т. 2.1 се попълва име на отбора, име и фамилия, клас на всеки ученик от отбора и описание на идентифицирания проблем с идеята за неговото решение чрез прилагане на STEM умения (до 300 думи). За участие в категорията по т. 2.2 се попълва ПИН на създаденото упражнение и описание на упражнението (до 100 думи).

8.1.3. Описанията на идеите или упражненията ще бъдат използвани при разпространението на информация за Конкурса по официалните канали на Samsung, Образование 5.0 и Инфино.

8.1.4. Заявките за участие в Конкурса на ученическите отбори се подават от учителя в периода между 29.09.2022 г. и 24 ч. на 10.11.2022 г.

8.1.5. Учителите кандидатстват с упражнение с добавена реалност до 24 ч. на 31.01.2023 г.

8.1.6. Информацията в заявките за регистрацията трябва да бъде пълна, достоверна, по никакъв начин да не нарушава личните или имуществените права (интелектуална собственост и др.) на което и да е лице или правата на други трети страни. Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да дисквалифицира всяка подадена регистрация за участие, която определи, че не отговаря на тези изисквания или този Регламент, по свое усмотрение.

 

8.2. Втори етап – определяне на полуфиналисти и критерии

8.2.1. Всички отговарящи на условията заявки за участие в Конкурса в някоя от категориите по т. 2.1, се оценяват от жури за иновативните решения, избрано от Организатора по негово усмотрение, по следните критерии:

 • 40% – качество на проекта (ясен, оригинален и осъществим)
 • 30% – прилагане на STEM в решението
 • 20% – въздействие върху общността
 • 10% – иновации за устойчивост (краткосрочно и дългосрочно въздействие върху околната среда)

 

8.2.2. Журито за иновативните решения избира 9 (девет) ученически отбора като полуфиналисти, като резултатите се публикуват до 21.11.2022 г. на https://www.solvefortomorrow.bg.

8.2.3. Всички отговарящи на условията заявки за участие в Конкурса в категорията по т. 2.2, се оценяват от жури за упражненията с добавена реалност, избрано от Организатора по негово усмотрение, по следните критерии:

 • 40% – качество на съдържанието на упражнението (вярно и коректно съдържание, съобразено с учебната програма по съответния предмет – независимо от вида подготовка)
 • 30% – потенциална ефективност от използването му в обучението от учители и ученици
 • 20% – оригиналност
 • 10% – яснота на инструкциите

 

8.2.4. Журито за упражненията с добавена реалност избира 3 (трима) учители като полуфиналисти, като резултатите се публикуват до 06.02.2023 г. на https://www.solvefortomorrow.bg.

 

8.3. Трети етап – менторска програма

8.3.1. В периода от 22.11.2022 г. до 15.02.2023 г. ученически отбори, класирани като полуфиналисти, работят с ментори по създаването на прототип на своята идея.

8.3.2. Създаването на прототип е задължително условие за участие във финалния етап на Конкурса.

8.3.3. Менторите са професионалисти от различни сфери на бизнеса, които се осигуряват от организаторите с цел подпомагане на отборите при развиването на идеята и разработването на прототипа.

8.3.4. Всеки отбор осъществява минимум 2 срещи със своя ментор (онлайн или присъствени).

 

8.4. Четвърти етап – финално събитие

8.4.1. Финалното събитие на Конкурса за полуфиналистите от всички категории – ученически отбори и учители в индивидуалната категория, се провежда до края на март 2023 г.

8.4.2. По време на финалното събитие се организира изложение, на което отборите полуфиналисти подреждат свой щанд, на който демонстрират прототипите си на гостите и посетителите на събитието.

8.4.3. След приключване на изложението ученическите отбори представят своите прототипи пред журито за иновативни решения с кратка презентация (pitch) от 5 минути и отговарят на въпроси на журито в рамките на 5 минути.

8.4.4. Учителите полуфиналисти представят разработените от тях ресурси пред журито за упражненията с добавена реалност и отговарят на въпроси на журито.

8.4.5. До деня на финалното събитие на  https://www.solvefortomorrow.bg се провежда онлайн гласуване за идеите на деветте ученически отбора, избрани за полуфиналисти. То се осъществява чрез профил в посочени социални мрежи, като се допуска еднократно гласуване от всеки индивид. На отбора, спечелил онлайн гласуването, се предоставя отделна награда от Организатора.

8.5. Различните етапи могат да се провеждат на живо или онлайн, в зависимост от препоръките за безопасност на Министерство на здравеопазването към момента на всеки от етапите.

 

 1. Разходи

9.1. За участие на учениците и учителите не се заплаща такса.

9.2. Всички разходи за участие на екипите и техния ръководител (включително за транспорт, настаняване и изхранване) във финалното събитие се поемат от организаторите.

 

 1. Лични данни

10.1. Личните данни на участниците в Конкурса се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Samsung, достъпни на: http://www.samsung.com/bg/info/privacy/.

10.2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Конкурса. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в началото на Регламента по-горе.

10.3. Във връзка с участието в Конкурса, Организаторът обработва лични за целите на регистрацията и участието в Конкурса, като:

 • Имена на участниците
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес
 • Училище
 • Клас/паралелка на учениците
 • Снимки/видео материали с участниците за популяризиране на Конкурса
 • Данни от профила в съответната социална мрежа (относно гласуващите по точка 8.4.5)
 • Данни относно родител/настойник (във връзка с предоставянето на съгласие за ученик, участващ в Конкурса)

10.4. Организаторът ще обработва горепосочената лична информация единствено с цел организиране на Конкурса.

10.5. Правното основание за обработване на личните данни е:

(а) По отношение на личните данни на участници-ученици: член 6 (1) буква (а) от Общия регламент за защита на данните (GDPR) – съгласието на ученика и неговия родител (настойник).

(б) По отношение на личните данни на родител (настойник):  член 6 (1) буква (в) от GDPR: обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (задължението да получим съгласието на родител/настойник при обработване на лични данни на дете).

(в) По отношение на личните данни на участници-учители: член 6 (1) буква (б) от GDPR: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – това е настоящият Регламент, който определят нашите договори отношения във връзка с участието в Конкурса.

Организаторът може да обработва лични данни на участници и на основание свое законово задължение, когато такова е приложимо.

10.6. Данните ще се съхраняват за срок до един месец след края на Конкурса, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).

10.7. Лични данни на участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на неговите партньори Образование 5.0 и Инфино; на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с организирането на Конкурса; на счетоводители, данъчни консултанти или други експерти при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на дружества от корпоративната група, към която Samsung принадлежи, в рамките на ЕС/ЕИП; на органи на власт при спазване на законоустановения ред; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури.

10.8. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Конкурса:

 1. a) да отправят запитване до Организатора дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;
 2. b) да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
 3. c) да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Организатора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Организаторът може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от участника;
 4. d) да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Организатора;
 5. e) да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато Организаторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 6. f) да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, и електронен адрес: kzld@cpdp.bg

10.9. Участниците могат да упражнят правата си по букви (a) – (e) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:

 1. a) по електронен път на следния адрес: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/bg; или
 2. b) по пощата на адреса на управление на Организатора: София, бул. Цариградско шосе 115М., сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център.

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 1. a) информация, която позволява на Организатора да идентифицира участника;
 2. b) предпочитан начин на комуникация с участника;
 3. c) описание на искането.

Организаторът ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник. Организаторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на участник или допълнително уточняване на заявлението му.

 

 1. Административни въпроси

11.1. Ръководителите на отбори следва да осигурят необходимите документи, свързани с пътуването на учениците до София.

11.2. Ръководителите на отбори следва да осигурят декларации за съгласие от участващите ученици и от техните родители/настойници/попечители за участие в Конкурса и за обработване на лични данни (включително за публикуване на снимки/видео материали с учениците за популяризиране на събитието).

11.3. Допълнителни въпроси могат да бъдат отправяни до „Образование 5.0“ на sft@edu5.0.bg.

 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящия Регламент, като евентуални промени ще бъдат обявени на интернет страницата на Конкурса.