Често задавани въпроси

 

 • Задължително ли е отборите да са от трима ученици? Може ли да участват по-малко – двама или един?

Максималният брой ученици в един отбор е трима, но може да кандидатстват и отбори от двама ученици или дори ученик да участва индивидуално само с ръководител учител. Но тъй като дизайн мисленето се основава на екипна работа, в конкурса се насърчава формирането на екипи. В процеса на разработване на идеята могат да се включат и повече ученици, но в конкурса официалните представители на отбора могат да бъдат максимум трима.

 

 • Може ли един ученик да участва в повече от един отбор?

Не, един ученик може да участва само в един отбор. Срокът за разработване на идеите е ограничен, поради което един ученик не би могъл да отдели достатъчно време за интензивна работа по две или повече идеи едновременно.

 

 • Възможно ли е в един отбор да участват ученици от различни класове?

Да, няма пречка съотборниците да са от различни класове.

 

 • Възможно ли е в един отбор да участват ученици от различни училища?

Да, възможно е. Такъв отбор може да бъде съставен формално – например от ученици, които посещават клубове по интереси към общинските центрове за личностно развитие или други извънкласни занимания, както и неформално – само с цел участие в конкурса. Изискването за ръководител важи и в двата случая. Ако екипът е неформален, при регистрацията учителят попълва своето училище, като в описанието на идеята се посочват училищата на учениците.

 

 • Може ли един учител да е ръководител на повече от един отбор?

Да, един учител може да ръководи повече от един отбор. Важно е обаче да прецени добре ангажиментите си, за да може да отделя достатъчно време за проектите на всеки отбор.

 

 • С колко упражнения с добавена реалност има право да участва един учител?

Няма ограничения за броя на упражненията с добавена реалност, с които може един учител да участва в конкурса.

 

 • Какви учители имат право да участват в конкурса с упражнения с добавена реалност?

В категорията за упражнения с добавена реалност могат да участват учители от всички етапи на училищното образование, ръководители на занимания по интереси, извънкласни и извънучилищни дейности, университетски преподаватели, водещи учебни занятия в училище, без ограничения за формата на финансиране на институцията, в която се осъществяват тези дейности.

 

 • Може ли един учител да участва в конкурса като ръководител на отбор/и и с упражнения с добавена реалност?

Да, няма никаква пречка учител да участва като ръководител на отбор/и и като индивидуален участник със свои упражнения с добавена реалност.

 

 • Има ли право университетски преподавател, който води модули от профилираната подготовка или клубове по интереси в училище, да бъде ръководител на отбор?

Да, университетски преподавател има право да бъде ръководител на отбор, ако води занятия в училище, вкл. и клубове по интереси.

 

 • Как става регистрацията за участие?

Регистрацията за участие става единствено във формата на сайта. Тя се прави от ръководителя на екипа, които попълва описанието на идеята. То може да се придружава от допълнителен файл, който се прикача в полето за представяне за идеята. Ръководителят има също ангажимент да събере подписаните декларации от членовете на отбора и техните родители, които да прикачи събрани в един pdf файл в полето за декларации във формата. Бланките на декларациите се намират във формата за участие.

 

 • Какво трябва да съдържа описанието на идеята?

Описанието представлява резюме на най-съществената информация, свързана с идеята на отбора. То трябва да бъде максимум 2500 символа и да отговаря в цялостно оформен текст на следните въпроси:

 • каква потребност или проблемна ситуация е идентифицирал отборът
 • коя потребителска група е засегната
 • как е идентифицирана от отбора
 • как е формулиран проблемът
 • има ли някакви други решения
 • какво представлява решението на отбора
 • каква стойност носи то на потребителите.

 

 • Задължително ли е да се добави файл с допълнително представяне на идеята? Какъв може да е той и какво трябва да съдържа?

Допълнителното представяне НЕ е задължителен елемент в регистрацията за участие, но с него отборът може да подходи по-творчески за представянето на идеята си и да направи по-силно впечатление. В полето могат да се прикачат следните формати на файлове  – .pdf, .jpeg, .png, .ppt, както и видео файлове .mp4. Допълнителното представяне дава възможност на отбора да опише идеята си по по оригинален начин. В него може да се подчертае това, което отборът смята за най-важно във връзка със своето решение – сериозността на проблема, големината на засегнатата група, уменията на членовете на екипа, които са от ключова важност за предлаганото решение и др.