29.08.2023

В конкурса Solve for Tomorrow 2023 отборите се състезават с идеи в три основни категории. Днес ще разкажем повече за първата от тях – устойчивост.
Категорията включва всички компоненти на устойчивостта – опазване на околната среда, икономически растеж и социално развитие. Насърчават се решения на местни проблеми в един или повече от компонентите, насочени към постигане на устойчиво развитие, което според възприето определение на ООН е: „удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“.
Икономическата устойчивост е един от трите стълба на устойчивостта, които ООН очертава. Тя е насочена към подобряване на настоящите икономически практики и постигане на дългосрочен икономически растеж, без да се оказва отрицателно въздействие върху социалните, екологичните и културните аспекти на обществото. Пътища за постигане на икономическа устойчивост са например преминаване към алтернативните енергийни източници, развитие на устойчивото земеделие, рециклиране и намаляване на замърсяването, прилагане на блокчейн технологии за подобряване на проследяването на въглеродните емисии.
Вторият стълб е екологичната устойчивост, свързана с намаляването на щетите върху околната среда и изчерпването на ограничените природни ресурси в резултат на човешката дейност. Това може да стане, от една страна, чрез ограничаване на потреблението на изкопаемите горива, дърводобива и обезлесяването, а от друга, чрез насърчаване на устойчиви потребителски практики.
Третият стълб е социалната устойчивост, който се изразява в осигуряването на равен достъп до природни ресурси и нужди като вода, храна и чист въздух. Той обхваща също така създаването на по-справедливи системи за заетост.
Социалната, икономическата и екологичната устойчивост са взаимосвързани и когато компаниите постигнат социална устойчивост, тя обикновено е съпроводена от икономическа и екологична устойчивост.