23.10.2023

Третата категория в конкурса Solve for Tomorrow 2023 е „Образование“. В нея се насърчават иновации, които трансформират образованието с помощта на технологиите и създават нови възможности и продукти в тясна връзка с реалния живот. Като култивират нагласа за учене през целия живот, те подпомагат личностно израстване и развиват умения, необходими за реализация в бъдещата кариера. Пример за технологична иновация в образованието е смесеното обучение (blended learning), което съчетава традиционната класна стая с онлайн обучение.
Съществува голямо разнообразие от образователни технологии (EdTech) – мултимедийни средства, различен софтуер, приложения, вкл. с изкуствен интелект, виртуална и добавена реалност, платформи с виртуални класни стаи, използване на видео филми, интерактивни дъски и много други. Всички те имат за цел подобряване на образованието. Тези технологии обикновено са отражение на иновациите в света на бизнеса и тяхното използване помага на учениците да бъдат по-добре подготвени за бъдещото си работно място.
Като всички иновации и тези в образованието започват с наблюдение и идентифициране на проблеми, за които да се намерят подходящи решения като технология и свързаните с нея методи на преподаване и учене. Ето защо успешната идея в тази категория би показала не само технологичната страна на иновацията, но и как тя променя и подобрява образователния процес. Например използване на иновативен софтуер за осъществяване на дейности в проектно базирано обучение.